เอกสารที่ต้องเตรียม
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ควรมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนก่อนหมดอายุ
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
5.สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (กรณีหญิงมีการสมรสหรือหย่า)
6.สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8 ,สด.9 หรือใบ รด.(กรณีชายไทย)
7.รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
8.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)
9.แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)

application_form_thai_police_certificate.pdf
File Size: 65 kb
File Type: pdf
Download File

form_of_taking_fingerprint.pdf
File Size: 59 kb
File Type: pdf
Download File